Att lära tillsammans och av våra olikheter är värdefullt.

Fridaskolornas moderbolag heter Frida Utbildning och bildades 2006. I koncernen ingår dotterbolagen Fridaskolorna AB och Didaktikcentrum AB och totalt är vi 560 medarbetare. Frida Utbildning är en mycket stabil organisation, präglad av ett långsiktigt och ansvarsfullt tänkande. Allt överskott återinvesteras i verksamheten för att komma våra barn och ungdomar till godo. Hos oss sker nämligen ingen vinstutdelning till aktieägare.

Tongivande inom utbildning, forskning och utveckling

Frida Utbildnings vision är att vara tongivande. För att närma oss visionen behöver vi ständigt arbeta för att utveckla och förbättra kvaliteten i våra dotterbolag – där vår praktik hör hemma. Dessutom behöver vi knyta an till aktuell och relevant forskning, som vi speglar vår praktik mot. I linje med denna ambition har Frida Utbildning en egen forsknings- och utvecklingsavdelning inom Didaktikcentrum som på flera sätt är loket i vår organisation. Inom Fridaskolorna ligger vår kärnverksamhet och våra 25-åriga beprövade erfarenheter inom förskola och grundskole- och gymnasieutbildning.

Alla ska känna sig delaktiga

En lärande organisation. Frida Utbildning har som grundidé att alla som valt att arbeta i organisationen ska känna sig delaktiga och reflektera över sitt ansvar och sin roll i organisationen. Företagets vision innebär därför en förväntan på medarbetarna att vara både kreativa och ansvarstagande. Varje enskild medarbetare – oavsett arbetsuppgift – har ett uttalat ansvar att bidra till att skapa en trygg, öppen och respektfull arbetsmiljö där systematisk utveckling och ständigt lärande står i fokus.

 

Öppenhet mot omvärlden

En öppen organisation. Öppenhet är en framgångsfaktor, om du frågar oss. För att lyckas få med alla i vår gemensamma resa krävs öppenhet inom organisationen, och genom att sträva mot vår vision att vara tongivande har vi just en öppenhet mot omvärlden. Det handlar om att ta intryck av och skaffa oss lärdomar från andra organisationer, samt hämta näring från relevant forskning. Det handlar också om att vara generös med att dela med sig av det vi gör till omvärlden.

Överskottet går till verksamheten

En hållbar organisation. Frida Utbildning är en mycket stabil organisation, präglad av ett långsiktigt och ansvarsfullt tänkande. I vårt ägardirektiv anger vi att allt överskott ska återinvesteras i verksamheten och komma våra barn och ungdomar till godo. Hos oss sker nämligen ingen vinstutdelning till aktieägare.